Saradnja Specijalne Oftalmološke bolnice “ELIKSIR” i Očne klinike “FJODOROV”

U SREDU 11.04.U 18h u Novosadskom klubu, Zmaj Jovina 3/1.sprat, biće predstavljena saradnja Specijalne oftalmološke bolnice “Eliksir” iz Novog Sada i Očne klinike “Fjodorov” iz Kaluge, Federalne državne ustanove Ministarstva zdravlja Ruske Federacije. O ovom projektu”Eliksira” poznatom po sloganu “U Kalugu po bolji vid” i brojnim akcijama”Eliksira” čiji je cilj borba protiv slepila,stalna i uspešna bitka za sjaj u oku,govoriće Ruža Subotić,direktor bolnice “Eliksir”, dr Oleg Kulikov,oftalmohirurg Očne Klinike “Fjodorov” i dr Snežana Vlajković, oftalmolog Laserskog odeljenja Bolnice “Eliksir”.

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ «ЭЛИКСИР» ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ

Пресс-конференция для СМИ состоялась 12. марта 2018 года в 12 часов, в здании Специальной офтальмологической больницы  «Эликсир» г. Нови-Сад, ул. Мародичева д. 12

Поводом для встречи с журналистами послужили 10-летний юбилей основания Специальной офтальмологической больницы «Эликсир» и 29 летие успешного сотрудничества «ЭЛИКСИРА» с Глазной клиникой «Фёдоров – МНТК «Микрохирургия глаза» Фёдоров из Калуги, Федеральным государственным  учреждением Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Настоящее сотрудничество осуществляется почти три десятилетия через уникальный международный сербско-русский Проект, который известен под лозунгом   «В Калугу за прекрасным зрением » и  «Эликсир – Ваша дорога к свету» , и оно способствовало тому, что бы многие пациенты сохранили, улучшили и восстановили своё зрение.

Основной целью настоящего Проекта являются профилактика и лечение глазных заболеваний у детей и взрослых. Хорошие результаты, а именно 5000 операций и медицинских вмешательств,  сделанных в Больнице «Эликсир» в г. Нови-Саде  и свыше 20.000 операций и медицинских вмешательств, сделанных в России – лучшие показатели успешности настоящего сотрудничества и его значения для состояния здоровья жителей Республики Сербии и Региона.

О настоящем сотрудничестве и новых программах Больницы «Эликсир», особенно акцентируя хорошее сотрудничество с Министерством здравоохранения и  Фондом Республики Сербии  по страхованию здоровья в области хирургии сенильной катаракты, докладывали: доктор медицинских наук Александр Владимирович Терещенко, директор Глазной клиники «Фёдоров» в Калуге, Ружа Суботич, директор Специальной офтальмологической больницы «Эликсир», директор Специальной офтальмологической больницы «Эликсир», др Йово Пуйич, начальник офтальмологической службы Больницы, др Снежана Влайкович, офтальмолог Лазерного отдела Больницы, доктор медицинских наук Биляна Даничич, др Татьяна Цветичанин, спец. акупунктурологии и квантной медицины и др Наталья Орлова, офтальмолог Глазной клиники «Фёдоров».

 

В г. Нови-Саде, 12. 03. 2018 г.

Специальная офтальмологическая больница «Эликсир»,

10 GODINA OD OSNIVANJA SPECIJALNE OFTALMOLOŠKE BOLNICE „ELIKSIR“

Konferencija za MAS medije održanana 12.marta, 2018.godine u 12 sati, u prostorijama Specijalne oftalmološke bolnice „Eliksir“ Novi Sad, Marodićeva 12

Povod za susret sa novinarima jeste 10-godišnjica osnivanja Specijalne oftalmološke bolnice „Eliksir“ i 29 godina uspešne saradnje „ELIKSIRA“ sa Očnom klinikom „Fjodorov – MNTK „Mikrohirurgija oka“ Fjodorov iz Kaluge, Federalnom državnom ustanovom Ministarstva Zdravlja Ruske Federacije.

Ta saradnja odvija se, gotovo tri decenije, kroz jedistveni medjunarodni srpsko-ruski Projekat koji je poznat po sloganima “U Kalugu po bolji vid” i „Eliksir“- Vaš put ka svetlosti, a doprinela je da mnogi pacijenti sačuvaju, poprave i vrate svoj  vid.

Osnovni cilj ovog Projekta je prevencija i lečenje očnih oboljenja dece i odraslih. Dobri rezultati – 5.000 operacija i medicinskih intervencija uradjenih u Bolnici „Eliksir“ u Novom Sadu i preko 20.000 operacija i medicinskih intervencija uradjenih u Rusiji, najbolji su pokazatelji o uspešnosti  te saradnje  i njenom značaju za zdravstveno stanje stanovnišva Republike Srbije i Regiona.

O ovoj  saradnji i novim programima Bolnice “Eliksir“, s posebnim akcentom na dobru saradnju sa Ministarstvom zdravlja Srbije i Republičkim Fondom za zdravstveno osiguranje u oblasti hirurgije senilne katarakte, govorili su: dr med. sci. Aleksandar Vladimirovič Terešćenko, direktor  Očne klinike “Fjodorov” u Kalugi, Ruža Subotić, direktor Specijalne oftalmološke bolnice “Eliksir”, dr Jovo Pujić, načelnik oftalmološke službe Bolnice, dr Snežana Vlajković, oftalmolog Laserskog odeljenja Bolnice, dr med. sci.Biljana Daničić, dr Tatjana Cvjetićanin, spec.akupunkturologije i kvantne medicine i dr Natalija Orlova, oftalmolog Očne klinike „Fjodorov“.

U Novom Sadu, 12.03.2018.

Specijalna oftalmološka bolnica “Eliksir”